июнь 2014

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Гмина Истебна » Здоровье и безопасность » Пожарная Команда
Добровольческая Пожарная Команда Коньяков - Центр

W miesiБcu marcu 1928r z inicjatywy ѓwczesnego kierownika szkoГy dh Jѓzefa Lipowczana powstaГ projekt zaГoПenia straПy Ogniowej. JuП we wrzeЖniu zostaГ wybrany pierwszy zarzБd.
W 1930r z pieniъdzy uzyskanych z imprez oraz mieszkaёcѓw rozpoczъto budowъ remizy. Oddano jБ do uПytku w 1931r. W latach 1958do1963 rozbudowano remizъ, wybudowano Жwietlicъ i garaП dolny.JuП od poczБtku dziaГalnoЖci ochotnikѓw zakupiono motopompy M-600 a w maju 1963r. Otrzymano kolumny Transportu sanitarnego pierwszy samochѓd, ktѓry dostosowano do potrzeb poПarowych.20-21 maja 1978r. UroczyЖcie obchodzono 50 rocznice powstania Ochotniczej straПy PoПarnej.
Na 50 lecie podjъto waПnБ uchwaГe O BUDOWIE NOWEGO DOMU STRAЏAKA.
30 maja uroczyscie otwarto nowy Dom StraПaka. Zamierzenia i ambitne plany straПakѓw i miejscowej ludnoЖci zostaГy zrealizowane w ciБgu zaledwie 5 lat wytъПonej pracy.
Obecnie jednostka posiada: 3 samochody poПarnicze(ciъПki, sredni i lekki) 2 motopompy 2 pilarki do drewna, agregat prБdotwѓrczy, 4 radiostacje, odzieП ochronnБ oraz osobisty ekwipunek straПaka, torbъ ratownictwa medycznego. Obecnie OSP liczy 93 czГonkѓw w tym 20 kobiet i 3 druПyny MDP. Liczba przeszkolonych wynosi 65, w ty przeszkolonych jest 6 dowѓdcѓw, 15 operatorѓw, 5 kierowcѓw jest uprawnionych do prowadzenia samochodѓw bojowych.
Sala widowiskowa peГne zaplecze gastronomiczne oЖrodek wypoczynkowy FAJERMANEK Domu straПaka w Koniakowie sprzyja Пyciu kulturalnemu.
Печай Печай
« Назад
DodaГ: P.G. Dodano: 2004-12-22, godz. 20:40