http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Odpady komunalne
Wójt Gminy Informuje
Nowelizacja ustawy „śmieciowej”  ze stycznia 2012 r. narzuca nowe metody zagospodarowania odpadów, bardziej ekologiczne, ale też bardziej kosztowne. Główne zadania nowelizacji to:
- likwidacja procederu wyrzucania  śmieci do lasu, na przystanki czy spalanie śmieci w piecach,
- zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku  odpadów zebranych selektywnie, a zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania.
                 Normy  dotyczące poziomów recyklingu narzuca nam Unia Europejska, nie wywiązanie się z w/w norm będzie skutkowało nałożeniem  kar na nasz kraj. Zgodnie z art. 9q  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt przekazuje roczne  sprawozdanie  dotyczące osiągniętych poziomów recyklingu na terenie gminy, do marszałka województwa i do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W sytuacji gdy na szczeblu gminnym  nie osiągniemy odpowiednich poziomów  recyklingu będziemy musieli zapłacić karę.
 
  Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.
10 12 14 16 18 20 30 40 50
W wyniku procedur przetargowych w roku 2013 wyłoniono firmę która w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. zajmowała się  odbieraniem, transportem, zbieranie, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Firma „Mirotrans” sp. z o o.  z Jaworzynki oszacowała koszt zadania na kwotę 484.704,00 zł.  Ze względu na bardzo niską wartość przetargu podjęto decyzje o obniżeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami z 7,00 zł na 6,00 zł w przypadku selektywnej zbiórki odpadów od osoby na miesiąc ; przy  nieselektywnej zbiórce odpadów  z 14,00 zł  na 13,00 zł w od osoby na miesiąc.
                 W roku 2014 został rozstrzygnięty kolejny przetarg na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Przetarg wygrywa firma EKOPLAST PRODUKT
Sp. z o.o z Cieszyna. Koszt zadania na okres 18m-cy – 1.628.724,80 zł.  W  2015 r.  Gmina musi zapłacić firmie kwotę 1.085.816,52 zł.
W związku z powyższym w dniu 6 luty 2015 r. została podjęta  nowa Uchwała Rady Gminy Istebna Nr V/24/2015 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od miesiąca marca 2015 r. będą obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami:
- 9,00 zł w przypadku selektywnej zbiórki odpadów od osoby na miesiąc
- 16,00 zł w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów od osoby na miesiąc.
Po nowelizacji ustawy ustaje obowiązek składania korekt deklaracji przy zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż dokonuje się to automatycznie.
 Zawiadomienia  dotyczące wysokości opłat zostaną dostarczone do mieszkańców w marcu.
                Znowelizowana ustawa daje możliwość zwolnień w całości lub w części z opłat za gospodarowanie odpadami osoby,  których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art.8 ust.1 lub 2 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  Pomocą chcemy objąć zwłaszcza rodziny wielodzietne. Stosowny projekt uchwały jest w trakcie przygotowań.
                Jednocześnie przypominam i informuję, że zgodnie z art. 6r ust.1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.
Przy tej okazji zwracam się z ogromnym apelem do mieszkańców Gminy Istebna o rzetelną segregację odpadów!!!!!!! Z danych zawartych w deklaracja składanych przez mieszkańców wynika, że 97,85% mieszkańców segreguje odpady !!! Jednak nie ma to odzwierciedlenia w rzeczywistości. Z informacji otrzymanych od firmy wywożącej na tle innych gmin segregujemy najgorzej !!!!!  Jakość segregacji ma znaczący wpływ przy szacowaniu kosztów przez firmę odbierającą odpady. Odpady zmieszane zgodnie z ustawą muszą być oddawane przez firmę  odpłatnie do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.  Zgodnie z Wojewódzkim planem Gospodarowania Odpadami odpady zmieszane z terenu naszej Gminy mogą trafić do dwóch instalacji:  PPHU „Komart” Sp. z o.o. w Knurowie lub instalacji „Cofinco  Poland” sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju.
W związku z tym w miesiącach kwiecień i maj 2015 r. planowane są kontrole poprawności segregacji .
 
Dla porównanie podajemy stawki opłat za gospodarowanie odpadami w innych gminach naszego regionu
 
Nazwa gminy Stawka opłaty od osoby na miesiąc przy segregacji odpadów
 
 
Stawka opłaty od osoby na miesiąc przy zmieszanym odbiorze odpadów
 
Stawka aktualna Stawka z lipca 2013 r. Stawka aktualna Stawka z lipca 2013 r.
Brenna 9,00 zł 9,00 zł 15,00 zł 15,00 zł
Cieszyn 8,30 zł 8,30 zł 18,60 zł 18,60 zł
Chybie 8,00 zł 8,00 zł 15,00 zł 15,00 zł
Dębowiec 7,00 zł 7,00 zł 14,00 zł 14,00 zł
Goleszów 9,00 zł 9,00 zł 15,00 zł 15,00 zł
Hażlach 8,80 zł 7,60 zł 15,00 zł 12,20 zł
Istebna 9,00 zł 6,00zł 16,00 zł 13,00 zł
Milówka 8,00 zł 8,00 zł 15,00 zł 15,00 zł
Rajcza 7,00 zł 7,00 zł 14,00zł 14,00 zł
Skoczów 8,00 zł 6,00 zł 15,00 zł 10,00 zł
 Strumień 7,00 zł 7,00 zł 14,00 zł 14,00 zł
Ustroń 10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 15,00 zł
Wisła 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
Zebrzydowice 7,00 zł 7,90 zł 14,00 zł 15,80 zł
Żywiec 12,00 zł 12,00 zł 19,00 zł 19,00 zł
 
 
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2015-03-04, godz. 09:27