http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gmina Istebna » Urząd Gminy » Projekty europejskie
Rozstrzygnięcie konkursu z udziałem projektu ''Wilcze''
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU “Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne” Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzje dotyczące współfinansowania projektów w ramach II fazy realizacji "Funduszu dotacji inwestycyjnych dla gmin i powiatów skierowanego na rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim". Podczas posiedzenia 12 grudnia br Regionalny Komitet Sterujący pracował nad propozycją listy rankingowej projektów ubiegających się o dotację II transzy “Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne” należącego do instrumentów realizacyjnych "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego". W konkursie złożono 174 wnioski, spośród których, po ocenie formalnej i merytorycznej, na liście rankingowej Regionalnego Komitetu Sterującego przedstawionej Zarządowi Województwa znalazło się 60 projektów, które otrzymały więcej niż 65 punktów. Wniosek Gminy Istebna o udzielenie dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (czyli około 45% wartości całego zadania) na projekt infrastrukturalny p.t. "Wsparcie rozwoju turystyki w gminie Istebna poprzez modernizację układu komunikacyjnego na "Wilczym" nie znalazł się na liście rankingowej projektów. Kwota jaką dysponuje Zarząd Województwa wynosi 14 mln euro czyli ok. 55 mln złotych. Szacuje się, że pieniądze zostaną rozdysponowane na realizację tylko ok. 30 najlepszych wniosków. Istnieje także szansa przekazania na kolejne projekty ewentualnych oszczędności, jakie mogą powstać w trakcie realizacji Funduszu Dotacji Inwestycyjnych. Ostateczna kwota wsparcia będzie znana po obliczeniu bieżącego kursu euro w dniu przelania kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy do budżetu państwa. Lista rankingowa projektów dostępna jest na stronie internetowej www.silesia-region.pl. Od 7 grudnia br. można starać się także o preferencyjne kredyty w ramach II transzy instrumentu "Linii pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw ". Przypomnijmy, że 15 września 2005 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego złożony został wniosek o udzielenie dotacji na projekt infrastrukturalny p.t. "Wsparcie rozwoju turystyki w gminie Istebna poprzez modernizację układu komunikacyjnego na "Wilczym". Projekt zarejestrowany z numerem 001 ubiega się o dotację w maksymalnej wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych netto w ramach “Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne” realizowanego w ramach “Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Całkowita wartość kosztorysowa projektu brutto wynosi 919 709,84 zł. Koszty kwalifikowane stanowią wartość 828 677,61 zł. Maksymalna wysokość dotacji określonej we wniosku, o którą zabiega Gmina Istebna wynosi 414 338,80 zł. Przedmiotem projektu jest modernizacja dróg gminnych w gminie Istebna w rejonie przysiółka "Wilcze". Inwestycja dotyczy dróg gminnych o łącznej długości 2,809 km. Modernizacja będzie polegać na wykonaniu warstwy profilowej i ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, wykonaniu pełnej konstrukcji nawierzchni – wykonanie koryta, warstwy odcinającej, warstwy podbudowy, warstwy wiążącej oraz ścieralnej. Wykonana zostanie również modernizacja odwodnienia powierzchniowego i oznakowanie. Celem głównym projektu jest tworzenie warunków do utrzymania i powstania nowych miejsc pracy na terenie gminy o wybitnych walorach turystycznych, jaką jest Istebna. Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie przysiółka "Wilcze" we wsi Istebna wpłynie bezpośrednio i znacząco na poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru, a tym samym wzrost atrakcyjności turystycznej gminy. Obszar objęty projektem posiada wybitne walory turystyczne głównie dla aktywnego wypoczynku i aktualnie boryka się z narastającym problemem słabej dostępności komunikacyjnej. Modernizacja dróg określonych we wniosku stanowi kluczowy element dalszego rozwoju turystyki na tym obszarze, gdyż drogi te stanowią jedyną możliwość dojazdu do drogi głównej, a ich stan techniczny permanentnie się pogarsza. Celem bezpośrednim projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich poprzez poprawę stanu dróg gminnych. Przyczyni się ona do ogólnego polepszenia warunków zamieszkania. Zmodernizowane odcinki dróg gminnych wpłyną również bezpośrednio na bezpieczeństwo poruszania się po drogach osób zmotoryzowanych i pieszych. Pozostałe cele projektu to:  Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy - zmodernizowanie części infrastruktury drogowej wpłynie korzystnie na konkurencyjność między regionami pod względem turystycznym.  Zwiększenie atrakcyjności terenu pod inwestycje - odpowiednie zaplecze gminy w postaci dobrze zachowanych dróg może sprzyjać wzrostowi zainteresowania ze strony przedsiębiorców. Prace przygotowawcze do realizacji projektu rozpoczęły się już wiosną 2004 roku. Zostały wtedy opracowane podkłady geodezyjne i przygotowane projekty budowlane wraz z kosztorysami. Aktualizacji kosztorysów dokonano w okresie sierpień-wrzesień 2005 r. w celu sporządzenia wniosku aplikacyjnego do konkursu ofert na dotacje inwestycyjne w ramach instrumentu "Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości ", a następnie rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego na roboty objęte Projektem zgodnie z obowiązującą ustawą. W okresie przed złożeniem wniosku Urząd Gminy Istebna dokonał szczegółowej analizy ruchu drogowego i w oparciu o uzyskane dane opracował zgodne z obowiązującymi wytycznymi Studium Wykonalności Projektu zawierające m.in. szczegółową analizę ekonomiczna zadania.
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: W.L. Dodano: 2005-12-07, godz. 08:36