http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2011
LGD ''Żywiecki Raj''

Informacja o działalności stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj”

I. Charakterystyka

Informacja ogólna

Zgodnie z przyjętym statutem Stowarzyszenie o nazwie „Żywiecki Raj ” działające jako Lokalna Grupa Działania jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich następujących gmin: Czernichów, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka – należące do powiatu żywieckiego oraz od października 2009 r. Istebna, należąca do powiatu cieszyńskiego. Liczba mieszkańców wszystkich 11 gmin należących do LGD wynosi ok. 108 007 mieszkańców, powierzchnia obszaru to ok. 918 km². Obszar działania LGD „Żywiecki Raj” charakteryzuje się silną integracją kulturalną i społeczną, występuje na tym obszarze rozwinięty tzw. „patriotyzm lokalny”, polegający na przywiązaniu mieszkańców do tradycji, do ziemi, do kultury, gwary i występujących na tym terenie odrębności społeczno-gospodarczych. Dlatego też głównym atutem tego regionu wpływającym na spójność jest odróżnienie tych wartości od innych regionów kraju. Na żadnym innym obszarze Polski nie występuje podobna gwara, stroje, architektura czy produkty spożywcze.

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków - obecnie LGD „Żywiecki Raj” ma 51 członków, którzy są wyłącznie członkami zwyczajnymi. Członkami LGD są wszystkie gminy (11) wchodzące w skład obszaru Stowarzyszenia,
Rada Stowarzyszenia - jest organem decyzyjnym w składzie 21 członków,
Komisja Rewizyjna - pełni funkcje kontrolne,
Zarząd, który jest organem wykonawczym Stowarzyszenia,
Biuro, które odpowiada za obsługę organów Stowarzyszenia.

II. Rodzaje działań w ramach PROW

1. Odnowa i rozwój wsi - ukierunkowane jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Beneficjentami działania Odnowa i rozwój wsi mogą być:

Gmina,
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
Organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi. Podmioty te muszą jednakże mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji PROW 2007 - 2013. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł a poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w  wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

Beneficjenci:
 
Osoby fizyczne lub osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą (podejmują) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Podmioty te jednak muszą mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategia rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów.

Wysokość pomocy przyznanej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji i nie może przekroczyć:
100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy
(w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  - tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.
Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach a także powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Beneficjentami mogą być:

Osoby fizyczne ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Osoby te muszą jednakże mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować ope¬rację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym nie może przekroczyć 100 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

4. Małe Projekty  - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD dla których całkowita wartość projektu wynosi od 4 500 zł do 100 000 zł.

Beneficjentami "małych projektów" mogą być:
 
Osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze.
Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł. Minimum 20% kosztów projektu musi stanowić wkład własny finansowy a 10% kosztów może stanowić wkład własny w postaci rzeczowej.
Wszystkie cztery działania objęte są Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

III. Bieżące i planowane działania dla Gminy Istebna

Grune voche Berlin
Lokalna Grupa Działania w wyniku konkursu została zakwalifikowała przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do uczestnictwa na Międzynarodowych Targach Grȕne Woche w Berlinie. Targi odbywały się od 25 do 30 stycznia 2011r. W czasie pobytu promowano nasz obszar LGD poprzez produkty lokalne i twórców a także poprzez prezentację gmin i ciekawych miejsc pod względem turystycznym. Na naszym stoisku były rozdawane materiały promocyjne (foldery, broszury, ulotki), prezentowano lokalne potrawy wraz z degustacją, a także przedstawiono nasze wyroby artystyczne takie jak koniakowskie koronki czy bibułkarstwo. Był również występ zespołu folklorystycznego. Gminę Istebna reprezentowali hodowcy owiec z Koniakowa z Piotrem Kohutem na czele oraz wybitna koronczarka Beata Legierska z Istebnej.

Projekty z Gminy Istebna - w poprzednim rozdaniu (lipiec 2010) na 7 złożonych wniosków z naszej gminy 5 dotyczyło kultury a 2 turystyki i sportu. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie i uzyskały akceptację Rady LGD do dofinansowania na łączną kwotę prawie 224 500 zł. Co stanowiło prawie 30% środków limitu (najwięcej ze wszystkich gmin!!!).
W ostatnim - grudniowym rozdaniu – limit 580.000 zł - złożono 3 wnioski z małych projektów na kwotę łączną 74.042,51zł. (co stanowiło 13% przydzielonych środków). Wszystkie na turystykę i sport. Ponadto złożono jeden projekt z mikroprzedsiębiorstw – limit 250.000 zł - na kwotę 250.000,00 zł (co stanowiło 100% przydzielonych środków). Wszystkie zostały pozytywnie ocenione przez Radę Stowarzyszenia i zakwalifikowane do dofinansowania.

Plan na bieżący rok

W roku 2011 planuje się ogłosić nabór wniosków na poszczególne działania w następujących terminach:

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – I i IV kwartał 2011
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – II kwartał 2011
- Odnowa i rozwój wsi – I kwartał 2011
- Małe projekty – II i IV kwartał 2011

Informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej LGD oraz Gminy Istebna.

Opracował

Józef Polok
Pełnomocnik Gminy Istebna w LGD
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2011-03-04, godz. 15:17