http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pomoc społeczna » GOPS » Referat Świadczeń Rodzinnych - GOPS
Świadczenia rodzinne - zmiana okresu zasiłkowego

Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września 2008 r.  na który zostało ustalone prawo do świadczeń rodzinnych  przedłuża się do dnia 31 października 2009.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń  rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami o okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
WNIOSKI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY SĄ PRZYJMOWANE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2009 r.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane świadczenie rodzinne.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania / utraty dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba pobierająca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ( becikowe) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka ( na podstawie ustawy z dnia 17/10/2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Świadczenia Rodzinne pokój 220

tel. 033-857-76-49

drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2009-07-07, godz. 10:47