http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2009
Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 17 marca 2009 roku
O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2009 roku

Na podstawie art. 32 ust.1, ust.2, ust.3, art_ 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U z 2004r., Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) § 2 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru ( Dz.U. z 2006r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 roku ( Dz.U. Nr 33 poz. 263) informuje się co następuje:

1. W okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2009 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa się mężczyzn:
a) urodzonych w 1990 roku,
b) urodzonych w latach 1985-1989, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej,
c) urodzonych w roku 1989 i latach wcześniejszych którzy:
- ze względu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za zdolnych do czynnej służby wojskowej i złożyli, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, wnioski o zmianę, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeśli nie zostali przeniesieni do rezerwy.

2.1. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się, także kobiety:
a) urodzone w latach 1981-1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę, w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku
szkolnym lub akademickim 2008/2009 kończą naukę, w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
b) posiadające zgody, rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej
- o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz.U. Nr 95, poz.660).
2.2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się, ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt. 2 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miast Cieszyn, Ustroń,i Wisa; miast i gmin: Skoczów i Strumień; gmin Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna i Zebrzydowice - przeprowadzona zostanie budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (III piętro, pok.200, 201, 202) w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 5 czerwca 2009r., oprócz 10 kwietnia oraz 4,5,6 maja 2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,30 do 15,00

4. Osoba stawiająca się, do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta)- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, b) powiatowej komisji lekarskiej - posiadane dokumenty dotyczące stanu zdrowia,
c) wojskowemu komendantowi uzupełnień - potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, aktualną fotografię, o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej kolejny raz przedstawia:
a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) powiatowej komisji lekarskiej- dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru,
c) wojskowemu komendantowi uzupełnień-wojskowy dokument osobisty.

6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się, w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się, do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust.1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego do trzech miesięcy, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nałoży na nią grzywnę w celu przymuszenia albo, zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U.z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmianami).
11. Niestawienie się, do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 cytowanej wyżej ustawy).

Wojewoda Śląski
(-) Zygmunt Łukaszczyk


drukuj drukuj
« powrót
Dodał: P.G. Dodano: 2009-03-19, godz. 14:05