http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aktualności » Archiwum aktualności » Aktualności 2008
Dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych.

“UCZEŃ NA WSI”

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3. posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Istebna

4. posiada średnie miesięczne dochody brutto za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1123,20 zł w roku 2008,

5. nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:

1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej ( w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),

3. związane z dostępem do Internetu ( instalacja i abonament), Uwaga ! w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego,

4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1. opłaty za naukę (czesne),

2. zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),

3. dojazdów do szkoły. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć: 1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum- kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,

3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę ( czesnego)- kwoty 4000 zł w ciągu roku szkolnego.

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki jest do pobrania w Urzędzie Gminy Istebna, pok.nr 12

Pełen tekst programu i procedur realizacji wraz z formularzami wniosków i materiałami informacyjnymi znajduje się na stronie internetowej www. pfron.org.pl w zakładce Programy PFRON - Uczeń na wsi-Załączniki. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1. kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,

2. oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,

3. zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,

4. kserokopię aktu urodzenia ucznia-dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka, 5. kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznymi-dotyczy Wnioskodawców ,będących opiekunami prawnymi ucznia. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na właściwym formularzu należy składać w Urzędzie Gminy Istebna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2008 roku. Za datę złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Istebna o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową , datę stempla pocztowego.  

drukuj drukuj
« powrót
Dodał: P.G. Dodano: 2008-08-28, godz. 14:28