http://www.istebna.eu/mieszkaniec?ref=occ

Styczeń 2016

P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pomoc społeczna » GOPS
Projekt systemowy dla osób niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej w 2008 roku przystąpił do realizacji projektu systemowego - "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa w Gminie Istebna".  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej,
- Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
- Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Problemem ogólnym, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu jest zagrożenie wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej w tym osób niepełnosprawnych.

Problemami szczegółowymi są:

- marginalizacja i izolacja osób niepełnosprawnych
- utrudniony dostęp mieszkańców "Trójwsi" a szczególnie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym,
- utrudniony dostęp do form aktywnej integracji,
- niski poziom kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych klientów pomocy społecznej.

Celem ogólnym jest ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych i ich rodzin zamieszkujących na terenie gminy Istebna.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizowanie następujących celów szczegółowych:

- rozwój na terenie gminy usług społecznych,
- podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych osób uczestniczących w projekcie przydatnych do zatrudnienia w instytucjach ekonomii społecznej,
- ułatwienie dostępu klientom pomocy społecznej w tym osobom niepełnosprawnym w gminie Istebna do form aktywnej integracji,
- przygotowanie programu aktywizacji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych na terenie gminy Istebna.

Uczestnikami projektu będą osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę Istebna. Uzasadnieniem wyboru tej grupy jest problem izolacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Jest to związane z charakterystycznym położeniem gminy powodującym trudności w dostępie do powiatowych działań aktywizacyjnych i integracyjnych oraz do rynku pracy. Na podstawie analizy dokumentów GOPS oraz informacji zawartych w strategii wynika, iż w gminie jest około 400 osób niepełnosprawnych, które nie otrzymują wystarczającego wsparcia, są pozostawione samemu sobie. Dlatego też niezbędne jest podjecie działań, które przyczyniają się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego tej grupy osób.

Grupa docelowa będzie obejmowała osoby wchodzących zakres kategorii wskazanych w wytycznych do poddziałania 7.1.1. Przewidujemy grupę 16 osób, korzystających z pomocy społecznej, nie pracujących i będących w wieku aktywności zawodowej należących do poniższych grup:

- młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym - grupa ta zostanie objęta działaniami integracji społecznej,
- osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi (aktywizacja i integracja społeczna)

Projekt zakłada również wspieranie rodzin osób wykluczonych społecznie, czyli osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wsparcie w/w grup osób uczestniczących w projekcie zostanie oparte na bazie danych GOPS, poprzez zawieranie indywidualnych kontraktów.

Grupy te zostaną objęte działaniami integracji i aktywizacji społeczno- zawodowej. Projekt zakłada również wspieranie rodzin osób wykluczonych społecznie, czyli osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym.

Działania przewidziane w projekcie zapewnią udział w warsztatach(rzemieślniczych, plastycznych) oraz zajęciach komputerowych. Przewiduje się także wsparcie psychologiczne i pedagogiczne a także pomoc pracowników socjalnych w ramach prowadzonej pracy socjalnej.

Projekt zakłada także zatrudnienie pracownika socjalnego wyposażenie stanowiska pracy w ramach upowszechniania aktywnej integracji.

Projekt będzie realizowany tylko przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dzięki systematycznemu udziałowi w zajęciach beneficjenci projektu nabędą nowe umiejętności i kompetencje co przyczyni się do rozeznania potrzeb zorganizowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gminie Istebna. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych daje nie tylko niezależność ekonomiczną, lecz również znaczny stopień niezależności osobistej. Oba te atrybuty zapewniają osobie niepełnosprawnej awans społeczny i zawodowy. Bezrobocie wcale nie oznacza braku zdolności i kompetencji. Pracodawcy zwykle bardziej zwracają uwagę na niepełnosprawność niż na faktyczne zdolności danej osoby, co  w efekcie prowadzi do niedoceniania przydatności posiadanych umiejętności i wiedzy takiej osoby dla firmy.

Realizacja działań ujętych w projekcie ułatwi drogę osobom niepełnosprawnym do  pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Podjęte działania umożliwią utworzenie grup wsparcia dla rodziców osób niepełnosprawnych, wzrost umiejętności, a co za tym idzie podwyższenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz uwrażliwią społeczeństwo na problemy osób niepełnosprawnych.

drukuj drukuj
« powrót
Dodał: jk Dodano: 2008-06-18, godz. 15:12